Treść regulaminu

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku zużytkowaniem Strony, w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Uprzejmie prosimy o uważne i wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem, bowiem złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień.

I. Definicje.

1. Administrator serwisu - Sprzedawca lub podmiot wskazany przez Sprzedawcę, któremu
została powierzona Strony.
2. Polityka Prywatności - zbiór zasad przetwarzania danych osobowych, zasad ochrony
prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Strony.
3. Produkt - wszelki produkt lub produkty (lub usługi) opisane na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Refundacja - zwrot ceny zakupionego Produktu, szczegółowo opisany w punkcie VIII
Regulaminu.
5. Regulamin - niniejszy regulamin.
6. Sprzedawca - (1) Zarapharm Emily Terzich,  40-750 Katowice ul. Szarych Szeregów 46A/7, Polska NIP 954-283-11-91,  REGON 520003177 
(2) właściciel Strony i Produktów wskazany odpowiednio na Stronie lub w Regulaminie, przedstawiający zaproszenie do zawarcia umowy za pośrednictwem Stony.
7. Strona - strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie.
8. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Stronę.
9. Zamówienie - oferta zakupu Produktu lub Produktów złożona przez Użytkownika.

II. Opinie Użytkowników

1) Każdy Użytkownik korzystający z Produktów ma możliwość wyrażania swojej opinii.
2) Wszelkie opinie i sugestie należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@zarapharm.com.
3) Wiadomość z opinią powinna zawierać, co najmniej:
a) zawierać załączniki w postaci zdjęć lub plików audio i wideo w formatach: jpg, bmp, pdf,
mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd lub asf, w szczególności ukazujących
różnicę przed i po użytkowaniu Produktu;
b) być zgodna z prawdą;
c) posiadać dokładny opis wszystkich załączonych zdjęć, plików audio lub wideo, z
uwzględnieniem następujących informacji:
i) imienia i nazwiska lub inicjału nazwiska Użytkownika przedstawionego na zdjęciu/nagraniu;
ii) krótkiego opisu tego, co przedstawia zdjęcie/nagranie;
iii) nazwy Produktu, do którego odnosi się zdjęcie/nagranie;
iv) określenia okresu, w jakim Produkt był użytkowany;
d) załączniki w formie oryginalnej, tj. niepoddane cyfrowej modyfikacji z wykorzystaniem jakichkolwiek programów graficznych;
e) ponadto nie mogą zawierać treści obraźliwych , wulgarnych, dyskryminujących lub niezgodnych z prawem.
4) Wysyłający musi posiadać prawo do publikacji i rozpowszechniania wszelkich nadsyłanych materiałów audiowizualnych.
5) Wysyłający opinię zgadza się na publikację jej treści lub fragmentu jej treści wraz załączonymi
materiałami na stronach www Produktu, którego dotyczy opinia.
6) W celu ochrony prywatności publikowane dane osób, których wypowiedzi oraz/ lub zdjęcia zostają udostępnione na stronach, mogą zostać zmienione.

III. Ogólne warunki korzystania ze Strony

1) Niniejsza wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
2) Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się na Stronie stanowią
wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników i zawarcia umowy za pośrednictwem Strony. Żadna informacja zawarta na Stronie, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3) Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
4) Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Użytkownika.
5) Sprzedawca nie podejmuje się dostawy Produktów oraz nie świadczy usług na terenie następujących krajów: Afganistan, Bangladesz, Białoruś, Birma (Myanmar), Burundi, Kambodża, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Kuba, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Republika Gwinei Równikowej, Gambia, Gwinea, Gujana, Iran, Irak, Kuwejt, Kosowo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauretania, Mongolia, Niger; Korea Północna, Terytorium Palestyńskie, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uganda, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe. Zamówienia wymagające dostawy do któregokolwiek z tych terytoriów co do zasady nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. W drodze wyjątku, Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę na prośbę Użytkownika - w tym celu Użytkownik proszony jest o kontakt z biurem obsługi klienta. Ponadto, jeżeli Produkty mają zostać doręczone do miejsca znajdującego się na wyspie, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta przed złożeniem Zamówienia w celu potwierdzenia możliwości dostawy.
6) Aktualne informacje o Produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie.
7) Zawartość Strony w całości stanowi własność Sprzedawcy. Produkty, których dotyczą informacje
na Stronie, spełniają wszelkie wymagania przewidziane przez prawo w miejscu sprzedaży. Osoba
zainteresowana Produktem i złożeniem oferty jego nabycia powinna we własnym zakresie zapoznać się z obowiązującym prawem lokalnym związanym z zakupem Produktów opisanych na Stronie oraz zobowiązana jest przestrzegać tego prawa.
8) Wszystkie ceny podawane są w określonej walucie i zawierają podatki właściwe dla siedziby
Sprzedawcy. Jeśli na terytorium, z którego dokonywane jest Zamówienie, obowiązują inne podatki jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT); Użytkownik zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i może zawierać wliczony koszt wysyłki (według informacji na Stronie), jednak nie zawiera dodatkowych opiat i podatków ponad te właściwe dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Użytkownik ma obowiązek pobrać, potrącić, zadeklarować uiścić tego rodzaju dodatkowe podatki i opłaty w odpowiednim urzędzie
podatkowym.
9) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
10) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.
11) Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktów.
12) Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji z tytułu różnic między wyg lądem zakupionego Produktu, a jego wyglądem na Stronie. Zdjęcia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.
13) Aby możliwie sprawnie przeprowadzić realizację Zamówienia, należy poprawnie podać dane w systemie informatycznym Strony lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W celu dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik proszony j est o podanie numeru telefonu.
14) Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej, zgodnie z Polityką Prywatności.
15) Dla ochrony prywatności mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie, zgodnie z Polityką Prywatności .
16) Zamówienia nieopłacone z góry, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, w tym wątpliwości odnośnie zgodności danych odbiorcy Produktu ze stanem faktycznym, mogą być weryfikowane przez obsługę Strony - Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.
17) Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane opisy Produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Informacje zamieszczone w Regulaminie oraz na Stronie są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktów. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi od powiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.

IV. Własność intelektualna

1) Wszystkie prezentowane na Stronie Produkty jak i inne nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, mogą one być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli jak i samego Sprzedawcy. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na Stronie wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
2) Treść Strony w ca/ości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w jakichkolwiek innych celach n iż wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie może być kopiowana, w całości lub w części.
3) Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materia/ów ze Strony, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedawcy, etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych n iż prywatne i niekomercyjne.
4) Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materia/ów ze Strony, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedawcy tj.  Zarapharm . ;etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych n iż prywatne i niekomercyjne.
V. Sprzedaż produktów i realizacja Zamówień:
1) Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.
2) Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na świecie, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie.
3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
4) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu) .
5) Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Użytkownik może otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy w formie faktury drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
6) Produkty zamówione u Sprzedawcy zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub pocztą - czas realizacji Zamówienia wynosi oko/o 3-10 dni roboczych. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w związku z czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę, kuriera lub
firmę wysyłkową.
7) Płatności przetwarzane będą przez podmiot trzeci działający na zlecenie Sprzedawcy (odpowiedni w zależności od wybranej formy płatności) lub przez pocztę lub firmę kurierską w przypadku doręczania Produktów "za pobraniem".
8) W przypadku wybrania przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy Produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości Produktu/Produktów oraz kosztów przesyłki.
9) W przypadku wybrania formy płatności „ za pobraniem': Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów.
10) Koszt wysyłki uzależniony jest od kraju doręczenia przesyłki zgodnie z poniższą tabelką. Koszt ten jest stały i w odniesieniu do Zamówień opłaconych z góry i wynosi odpowiednio:

11) Dane dotyczące kosztów dostawy:
 

Kraj docelowy Strefa Czas dostawy Cena podstawowa za 1 paczkę do: Dodatkowe opłaty
      3 kg 10 kg 31,5 kg Odprawa celna Strefowa
Austria 1 3-14 15 euro 25 EUR 33 EUR - -
Belgia 1 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - -
Bośnia i Hercegowina 4 3 6-14 15 EUR 25 EUR 48 EUR 40 EUR -
Bułgaria 2 4-14 21 EUR 21 EUR 21 EUR - -
Chorwacja 3 6-14 35 EUR 43 EUR 30 EUR - -
Czechy 1 2-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - -
Dania 1 3-14 15 EUR 6 EUR 13 EUR - 10 EUR
Estonia 1 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 10 EUR
Finlandia 2 4-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 20 EUR
Francja 2 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 10 EUR
Guemsey 4 2 4-14 40 EUR 60 EUR 70 EUR 40 EUR 10 EUR
Grecja 3 4-14 25  EUR 43 EUR 48 EUR - 15 EUR
Hiszpania 5 3 4-14 25 EUR 35 EUR 45EUR - 15 EUR
Holandia 1 3-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 10 EUR
lrlandia 3 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Jersey 4 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR 40 EUR 10 EUR
Liechtenstein 4 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR 40 EUR 10 EUR
Litwa 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Luksemburg 1 3-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Łotwa 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Niemcy 6 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 10/50 EUR
Norwegia 4 3 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR 60 EUR
Portugalia 3 4-14 25 EUR 35  EUR 45 EUR - 20 EUR
Rumunia 2 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Serbia 4, 7 3 6-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR -
Słowacja 1 2-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - -
Słowenia 2 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - -
Szwajcaria 4 2 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR 45 EUR
Szwecja 2 3-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - 15 EUR
Węgry 1 3-14 25 EUR 35 EUR 13 EUR - -
Wielka Brytania i Irlandia Płn 8 2 3-14 25 EUR 35 EUR 15 EUR - 10 EUR
Włochy 9 2 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 15/100 EUR
Wyspa Man 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR - 10 EUR

1 - Podano standardowe czasy dostawy wyrażone w dniach roboczych: dodatkowe informacje o cz.asach doręczeń znajdują się na stronach firmy kurierskiej ..
2 - Podano cenę pod stawową za odprawę celną: szczegółowe informacje o odprawie celnej znajdują się na stronach firmy kurierskiej.
3 - Tabela kodów pocztowych objętych dopłatami dostępna jest na stronie www.dpd.com.pl
4 - Realizacja odprawy celnej dodatkowe 2 dni.
5 - Nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila.
6 - Dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 50 EUR dotyczy miejscowości Busingen.
7 - Nie obejmuje Czarnogóry i Kosowa.
8 - Dodatkowy dzień tranzytu w przypadku Offshores ( Hihglands. Sky. Orkney, Shetland. Oban. Arran).
9 - DPD nie doręcza paczek do Watykanu i San Marino: dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 100 EUR dotyczy miejscowości Livigno i Campione d'ltalia.

12) Koszt wysyłki do krajów i terytoriów innych niż wymienione w powyższej tabelce wynosi 25 EUR, chyba że informacje na Stronie wskazują inną kwotę.
13) Płatności za pobraniem - wybrana forma przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze". Opłaty za Zamówienie Użytkownik dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Użytkownika adres. Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uregulowania całości kwoty do zapłaty. Koszt pakowania realizowanego Zamówienia jest stały i wynosi 0 PLN.
14) Wedle najlepszej wiedzy Sprzedawcy wszystkie produkty opisane na Stronie są nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania zgodne z prawem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
15) Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych na Stronie mogą różnić się od prawdziwych kolorów i wykończenia Produktów ze względu na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne, natomiast zdjęcia mogą nieprawidłowo odzwierciedlać barwy i odcienie. Wytwórcy Produktów zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych Produktach bez osobnego uprzedzenia.

VI. Zmiany w Zamówieniu

1) W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt, na który przez obsługę Strony lub przez błąd serwera wprowadzona została błędna cena, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane.
2) Użytkownik może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości najpóźniej w ciągu 2h od momentu potwierdzenia Zamówienia. W tym celu na leży skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną. W przeciwnym wypadku Użytkownik, o ile nie odstąpi od zawartej umowy zgodnie z punktem VII poniżej, może zostać obciążony kosztami  wysyłki
wskazanymi odpowiednio w paragrafie V ustęp 10 powyżej, powiększonym i o koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy równe kosztom wskazanym w paragrafie V ustęp 10 powyżej.

VII. Odstąpienie od umowy

1) Ponieważ umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą  zawierana jest wyłącznie na odległość, Użytkownik może każdorazowo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia na podany przez Klienta adres.
2) Odstąpienie musi każdorazowo zostać poprzedzone kontaktem telefonicznym oraz pisemnym oświadczeniem według wzoru  załączonego do doręczonego Użytkownikowi Produktu, wskazującym rachunek bankowy Użytkownika, który dokonał zapłaty za Produkt. Kontakt telefoniczny oraz wysylanie oświadczenia musi nastąpić przed upływem wskazanego w punkcie VII ustęp 1 powyżej 14 dniowego terminu wysylaąc na adres kontakt@zarapharm.com.
3) Odstępując od umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, zwrócić doręczone mu Produkty na adres wskazany przez Sprzedawcę na adres:  Katowice 40-750 ul. Szarych Szeregów 46A/7.  Użytkownik wysyla zwrot produktu na własny koszt.  Produkty nie mogą nosić śladów używania i muszą być oryginalnie zapakowane.
Użytkownik odpowiada za zniszczenia towaru powstałe z jego winy umyślnej. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi pełną kwotę dokonanej przez Użytkownika zapłaty wskazany rachunek bankowy przez Kupującego w terminie 14 dni.  Użytkownik powinen przesłac towar na własny koszt.

  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


4) W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbierze zamówionych Produktów, za które dokonał zapłaty, Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ponownego nadania przesyłki. Jeżeli wskazany w punkcie VII ustęp 1 termin jest zachowany, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie. W przypadku gdy Użytkownik pomimo potwierdzenia Zamówienia za pobraniem nie odbierze zamówionych Produktów, zostanie obciążony kosztami wysyłki oraz pakowania.
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku Produktów na stanie magazynowym, który wyniki w trakcie realizacji Zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

VIII. Zgłaszanie reklamacji

1) Wszelkie reklamacje powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zarapharm.com lub na adres ul. Szarych Szeregów 46A/7 Katowice 40-750.
2) Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z umową, jak również zniszczone przesyłki. 
3) Użytkownik korzystając z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzić ceny  zakupionego Produktu. Pozostałe opłaty i koszty, w tym koszty wysyłki i pakowania, nie będą zwracane. Opakowania i odesłania reklamowanych Produktów lub opakowań ponosi Użytkownik. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4) Rozpatrywane będą jedynie reklamacje Produktów stosowanych zgodnie z zaleceniami Producenta.
5) W reklamacji Użytkownik powinien wskazać co najmniej: dane, na którego złożone zostało Zamówienie ( imię i nazwisko użytkownika, adres na który doręczono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), spis odesłanych Produktów, datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania Produktów oraz dokładny przebieg i skutki użytkowania, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji oraz numer rachunku bankowego, na który Refundacja ma zostać dokonana. Reklamacje niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
6) Opakowania Produktów odsyłane przez Użytkownika powinny być tak zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu. Użytkownik powinien stosować wyłącznie paczki lub koperty gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie opakowań. Tylko Produkty lub opakowania Produktów nieuszkodzone w transporcie zwrotnym mogą być kwalifikowane do procedury reklamacyjnej.
7) Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu na adres wskazany przez Sprzedawcę. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, automatycznie nastąpi Refundacja lub wymiana Produktów. Użytkownik może uzyskać informację o statusie wniesionej reklamacji pod adresem e-mail Sprzedawcy wskazanym na etykiecie Produktu.
8) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedawca lub podmiot przez niego upoważniony przekazuje wyłącznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w reklamacji. Jeżeli do Sprzedawcy nie wpłynęła zapłata za zakupiony przez Użytkownika Produkt, w przypadku,
między innymi, płatności za pobraniem; Refundacji w imieniu Sprzedawcy może dokonać poczta, kurier lub firma wysyłkowa .
9) W odniesieniu do Zamówień opłacanych z góry za pomocą karty kredytowej lub debetowej, w przypadku gdy Użytkownik zainicjuje w swoim banku obciążenie zwrotne (tzw. "chargeback"), procedura reklamacyjna zostanie wstrzymana a reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę do momentu rozwiązania sporu. Mimo spełnienia warunków gwarancji i reklamacji, taki Użytkownik nie otrzyma Refundacji jeśli bank zaakceptuje obciążenie zwrotne.
10) Zniszczone przesyłki. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w momencie jej odebrania, celem weryfikacji czy nie uległa zniszczeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki doręczonej Użytkownikowi, doręczający powinien spisać na żądanie Użytkownika protokół szkody, który zostanie podpisany przez Użytkownika i doręczającego, stanowiący podstawę reklamacji. Użytkownik ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany Produktów lub Refundacji. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Użytkownika nie będą uznawane.
 

IX. Dodatkowe informacje

1) W przypadku niewłaściwego stosowania któregokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.
2) W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Państwa dyspozycji pozostaje dział Kontakt. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie. Dzwoniąc pod podany na Stronie numer, Użytkownik ponosi opłatę zgodną z cennikiem swojego operatora.

X. Informacje dot. Produktów typu suplementy diety

Wszelkie Produkty stanowiące suplementy diety będą w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się zdrowe odżywianie - zrównoważone i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych oraz prowadzi się aktywny i zdrowy tryb życia . Kuracje suplementarni diety nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży, w okresie laktacji i osób starszych. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie któregokolwiek z Produktów, jednak w przypadku wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem.

XI. Postanowienia końcowe

1) Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
2) W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedawcy lub interpretacją niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3) Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie online i będą obowiązywać w odniesieniu do Zamówień, które nastąpiły po ich wprowadzeniu.
4) Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Produkt dodany do schowka / listy życzeń
Produkt dodany do porównania.