Obsah předpisů

Tato pravidla definují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s používáním webových stránek, včetně těch, které se týkají informací zveřejněných na webových stránkách. Žádáme vás, abyste si pravidla pečlivě a důkladně přečetli, protože zadání objednávky prostřednictvím webové stránky znamená přijetí jejích ustanovení.

I. Definice.

1. Správce webu - Prodávající nebo Prodávajícím určený subjekt, kterému
byla svěřena stranám.
2. Zásady ochrany osobních údajů – soubor pravidel pro zpracování osobních údajů, pravidla ochrany
zásady ochrany osobních údajů platné pro uživatele webových stránek.
3. Produkt - jakýkoli produkt nebo produkty (nebo služby) popsané na Webových stránkách, které mohou být předmětem Objednávky Uživatele v souladu s těmito Pravidly.
4. Vrácení peněz - vrácení ceny zakoupeného Produktu, podrobně popsané v bodě VIII
řádu.
5. Předpisy - tyto předpisy.
6. Prodávající - (1) Zarapharm Emily Terzich, 40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 46A/7, Polsko NIP 954-283-11-91, REGON 520003177
(2) vlastník Webové stránky a Produktů uvedených na Webové stránce, respektive v Pravidlech, předloží výzvu k uzavření smlouvy prostřednictvím Webové stránky.
7. Webové stránky – webové stránky registrované v této doméně.
8. Uživatel – jakákoliv osoba navštěvující Webové stránky.
9. Objednávka – nabídka ke koupi Produktu nebo Produktů předložená Uživatelem.

II. Názory uživatelů

1) Každý Uživatel používající Produkty má možnost vyjádřit svůj názor.
2) Veškeré názory a podněty zasílejte na e-mailovou adresu prodávajícího kontakt@zarapharm.com.
3) Stanovisko by mělo obsahovat alespoň:
a) obsahovat přílohy ve formě fotografií nebo audio a video souborů ve formátech: jpg, bmp, pdf,
mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd nebo asf, zejména zobrazování
rozdíl před a po použití Produktu;
b) být pravdivý;
c) mít podrobný popis všech připojených fotografií, audio nebo video souborů, od
s přihlédnutím k následujícím informacím:
i) jméno a příjmení nebo iniciála příjmení Uživatele uvedené na fotografii/videu;
ii) stručný popis toho, co fotografie/video ukazuje;
iii) název Produktu, ke kterému se fotografie/video vztahuje;
iv) specifikovat období, ve kterém byl Produkt používán;
d) přílohy v původní podobě, tj. digitálně neupravované s použitím jakýchkoli grafických programů;
e) dále nesmí obsahovat urážlivý, vulgární, diskriminační nebo nezákonný obsah.
4) Odesílatel musí mít právo všechny zaslané audiovizuální materiály zveřejnit a šířit.
5) Odesílatel stanoviska souhlasí se zveřejněním jeho obsahu nebo části jeho obsahu spolu s přílohami
materiály na webových stránkách Produktu, ke kterému se stanovisko vztahuje.
6) Z důvodu ochrany soukromí mohou být změněna zveřejněná data osob, jejichž vyjádření a/nebo fotografie jsou na stránkách zpřístupněny.

III. Všeobecné podmínky používání webových stránek

1) Tato verze Pravidel je závaznou verzí.
2) Veškeré obchodní informace, ceníky a reklamy Produktů na Webových stránkách tvoří
pouze výzva k podávání nabídek Uživatelů a k uzavření smlouvy prostřednictvím Webových stránek. Žádné informace obsažené na Webových stránkách, bez ohledu na jejich název, nelze považovat za nabídku ve smyslu platných právních předpisů.
3) Zadání objednávky ze strany uživatele představuje nabídku ke koupi produktu a znamená souhlas se všemi ustanoveními nařízení a zásad ochrany osobních údajů.
4) Uživatel zadávající Objednávku musí být starší 18 let a musí být způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu nebo mít souhlas zákonného zástupce v souladu se zákonem v místě bydliště Uživatele.
5) Prodávající nezajišťuje dodávky Produktů a neposkytuje služby v těchto zemích: Afghánistán, Bangladéš, Bělorusko, Barma (Myanmar), Burundi, Kambodža, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Kuba, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Republika Rovníková Guinea, Gambie, Guinea, Guyana, Írán, Irák, Kuvajt, Kosovo, Laos, Lesotho, Libérie, Mauretánie, Mongolsko, Niger; Severní Korea, Palestinské území, Rwanda, Sierra Leone, Somálsko, Surinam, Sýrie, Tádžikistán, Turkmenistán, Uganda, Západní Sahara, Jemen, Zimbabwe. Objednávky vyžadující doručení na kterékoli z těchto území nebudou prodávajícím obecně přijímány. Výjimečně může být Objednávka vyřízena Prodávajícím na žádost Uživatele - za tímto účelem je Uživatel požádán, aby kontaktoval kancelář zákaznického servisu. Kromě toho, pokud mají být produkty dodány na ostrovní místo, kontaktujte prosím náš zákaznický servis před zadáním objednávky, abyste potvrdili dostupnost doručení.
6) Aktuální informace o Produktech a jejich cenách jsou platné v den zobrazení na Webu.
7) Obsah webových stránek je zcela majetkem prodávajícího. Produkty, kterých se informace týkají
na Stránkách splňovat všechny požadavky stanovené zákonem v místě prodeje. Osoba
zájemce o Produkt a podání nabídky na jeho koupi by se měl seznámit s platnými místními zákony souvisejícími s nákupem Produktů popsaných na Webových stránkách a je povinen se tímto zákonem řídit.
8) Všechny ceny jsou uvedeny v konkrétní měně a zahrnují daně platné pro danou lokalitu
Prodejce. Pokud území, ze kterého je Objednávka učiněna, podléhá jiným daním a také dalším poplatkům souvisejícím s místním právem (včetně cla, spotřebních daní, DPH); Uživatel je povinen je uhradit ze svého. Cena uvedená u každého Produktu je závazná v okamžiku zadání Objednávky Uživatelem a může zahrnovat náklady na dopravu (podle informací na Webových stránkách), ale nezahrnuje další poplatky a daně nad rámec poplatků a daní, které jsou příslušné pro Prodávajícího. registrovaná kancelář. Uživatel je povinen takové dodatečné daně a poplatky vybírat, srážet, přiznávat a platit příslušnému úřadu
daň.
9) Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Produktů popsaných na Webu, zavádět nové Produkty a stahovat dříve prezentované produkty a provádět a zrušit propagační akce nebo je měnit bez předchozího upozornění Uživatelům.
10) Prodávající nenese odpovědnost vůči společnostem ani třetím stranám za zvláštní, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku použití Produktů prezentovaných na Webu.
11) Prodávající neručí za škody vzniklé nesprávným používáním Produktů.
12) Prodávající nepřijímá reklamace rozdílů mezi vzhledem zakoupeného Produktu a jeho vzhledem na Webových stránkách. Fotografie a nákresy produktů zveřejněné na webových stránkách jsou pouze ilustrativní.
13) Pro co nejefektivnější provedení Objednávky musí být údaje správně zadány v IT systému Účastníka nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Uvedení e-mailové adresy je nezbytné pro potvrzení přijetí Objednávky. Za účelem dodatečného telefonického potvrzení Objednávky je Uživatel požádán o uvedení telefonního čísla.
14) Osobní údaje poskytnuté při zadávání Objednávky jsou Prodávajícím zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k provedení Objednávek, včetně online a offline vypořádání a poprodejního servisu, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
15) Za účelem ochrany soukromí mohou být jména a osobní údaje Uživatelů a dalších osob, jejichž prohlášení a fotografie byly zveřejněny na Webu, změněny v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
16) Objednávky neuhrazené předem, o kterých existují pochybnosti, včetně pochybností o souladu údajů příjemce Produktu se skutečností, mohou být prověřeny pracovníky Webu - taková objednávka může být Prodávajícím zrušena.
17) Přes veškerou snahu Prodávající nezaručuje, že zveřejněné popisy Produktů neobsahují nedokonalosti a jsou bez chyb, proto nemohou být základem pro případné reklamace. Informace obsažené v Předpisech a na Webových stránkách jsou dostatečné pro správné a plné používání Produktů. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil přesnost a aktualizaci všech informací zveřejněných na Stránkách. Zároveň nemůže zaručit, že poskytnuté informace zcela vyčerpávají probíraná témata. Prodávající proto nenese odpovědnost v případě nepřesností v obsahu dostupných informací. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit, opravovat a aktualizovat obsah webových stránek.

IV. Duševní vlastnictví

1) Všechny Produkty a další názvy prezentované na Webu slouží pouze pro účely identifikace, mohou být chráněny registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků a samotného Prodávajícího. Ochranné známky, obchodní názvy, názvy výrobců a společností byly na Webu použity pouze pro informační účely a jsou majetkem jejich zákonných vlastníků.
2) Obsah webových stránek jako celek podléhá autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví a nesmí být používán k jiným účelům, než jsou výslovně povoleny v těchto Pravidlech, zejména nesmí být zcela nebo částečně kopírován.
3) Je zakázáno shromažďovat, používat fragmenty, duplikovat a/nebo zveřejňovat na jakékoli jiné webové stránce nebo webové stránce jiných online prodejců jakékoli materiály z webové stránky, zejména informace týkající se Produktů. Je zakázáno používat názvy Produktů a Prodávajícího, štítky, fotografie, popisy Produktů nebo jakékoli části Webu pro jiné než soukromé a nekomerční účely.
4) Je zakázáno shromažďovat, používat fragmenty, duplikovat a/nebo zveřejňovat na jakékoli jiné webové stránce nebo webové stránce jiných online prodejců jakékoli materiály z webové stránky, zejména informace týkající se Produktů. Je zakázáno používat názvy Produktů a Prodejce, tedy Zarapharm. ;štítky, fotografie, popisy produktů nebo jakékoli části stránek pro jiné než soukromé a nekomerční účely.
V. Prodej produktů a realizace objednávek:
1) Objednávky lze zadávat po celý rok, 24 hodin denně.
2) Objednávky lze provádět prostřednictvím internetu nebo telefonicky odkudkoli na světě, v některých zemích je však možné provést platbu předem pouze prostřednictvím platebního systému uvedeného na webových stránkách.
3) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení Objednávky bez udání důvodu.
4) Objednávky zadané v pracovní dny poté 15.00, o sobotách, nedělích a svátcích bude brán zřetel na následující pracovní den (ve zvláštních případech může být tato doba prodloužena).
5) Potvrzením přijetí Objednávky Prodávajícím je mezi Uživatelem a Prodávajícím uzavřena smlouva o prodeji Produktu. Uživatel může obdržet potvrzení o uzavření smlouvy ve formě faktury e-mailem na jím uvedenou e-mailovou adresu.
6) Produkty objednané u Prodávajícího budou doručeny přepravní společností, kurýrem nebo poštou - doba zpracování objednávky je cca 3-10 pracovních dnů. Tato doba se však může prodloužit z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího, proto prodávající nenese odpovědnost za včasné doručení balíků poštou, kurýrem popř.
dopravní společnost.
7) Platby budou zpracovány třetí stranou jednající jménem Prodávajícího (vhodné v závislosti na zvolené formě platby) nebo poštou či kurýrní společností v případě dodání Produktů „na dobírku“.
8) Pokud zvolíte platbu předem na bankovní účet Prodávajícího, je Produkt odeslán po obdržení finančních prostředků ve výši 100 % hodnoty Produktu/Produktů a nákladů na dopravu.
9) V případě zvolení způsobu platby „dobírka“: Uživatel zmocňuje Prodávajícího k úhradě přepravních nákladů za Uživatele a zavazuje se tyto náklady uhradit.
10) Cena dopravy závisí na zemi doručení v souladu s tabulkou níže. Tyto náklady jsou pevné a ve vztahu k objednávkám placeným předem a činí:

11) Údaje o nákladech na doručení:

Cílová země Pásmo Čas doručení Základní cena za 1 balíček na: Další poplatky
3 kg 10 kg 31,5 kg Celní pásmový
Rakousko 1 3-14 15 eur 25 EUR 33 EUR - -
Belgie 1 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - -
Bosna a Hercegovina 4 3 6-14 15 EUR 25 EUR 48 EUR 40 EUR -
Bulharsko 2 4-14 21 EUR 21 EUR 21 EUR - -
Chorvatsko 3 6-14 35 EUR 43 EUR 30 EUR - -
Česká republika 1 2-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - -
Dánsko 1 3-14 15 EUR 6 EUR 13 EUR - 10 EUR
Estonsko 1 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 10 EUR
Finsko 2 4-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 20 EUR
Francie 2 3-14 15 EUR 25 EUR 33 EUR - 10 EUR
Guemsey 4 2 4-14 40 EUR 60 EUR 70 EUR 40 EUR 10 EUR
Řecko 3 4-14 25 EUR 43 EUR 48 EUR - 15 EUR
Španělsko 5 3 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 15 EUR
Holandsko 1 3-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 10 EUR
Irsko 3 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Dres 4 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR 40 EUR 10 EUR
Lichtenštejnsko 4 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR 40 EUR 10 EUR
Litva 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Lucembursko 1 3-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Lotyšsko 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Německo 6 1 2-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 10 EUR/50
Norsko 4 3 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR 60 EUR
Portugalsko 3 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 20 EUR
Rumunsko 2 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - -
Srbsko 4, 7 3 6-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR -
Slovensko 1 2-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - -
Slovinsko 2 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - -
Švýcarsko 4 2 4-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR 40 EUR 45 EUR
Švédsko 2 3-14 25 EUR 35 EUR 48 EUR - 15 EUR
Maďarsko 1 3-14 25 EUR 35 EUR 13 EUR - -
Velká Británie a Severní Irsko 8 2 3-14 25 EUR 35 EUR 15 EUR - 10 EUR
Itálie 9 2 4-14 25 EUR 35 EUR 45 EUR - 15 EUR/100
Ostrov Man 2 4-14 25 EUR 31 EUR 36 EUR - 10 EUR

1 - Standardní dodací lhůty vyjádřené v pracovních dnech jsou uvedeny: další informace o dodacích lhůtách naleznete na stránkách kurýrní společnosti..
2 - Základní cena za celní odbavení je uvedena: podrobné informace o celním odbavení naleznete na stránkách kurýrní společnosti.
3 - Tabulka poštovních směrovacích čísel, na která se vztahují příplatky, je k dispozici na www.dpd.com.pl
4 - Provedení celního odbavení další 2 dny.
5 – Nezahrnuje Kanárské ostrovy a Ceutu a Melillu.
6 - Zónový příplatek a celní odbavení ve výši 50 EUR platí pro Busingen.
7 – Nezahrnuje Černou Horu a Kosovo.
8 - Dodatečný den tranzitu pro Offshores (Highglands. Sky. Orkneje, Shetlandy. Oban. Arran).
9 - DPD nedoručuje balíky do Vatikánu a San Marina: na Livigno a Campione d'ltalia se vztahuje zónový příplatek a celní odbavení ve výši 100 EUR.

12) Náklady na dopravu do jiných zemí a území, než které jsou uvedeny v tabulce výše, jsou 25 EUR, pokud informace na webových stránkách neuvádějí jinou částku.
13) Platby na dobírku - forma zvolená při výběru možnosti "platba na dobírku". Uživatel zaplatí Objednávku zástupci pošty, kurýrní nebo přepravní společnosti doručujícímu balík na adresu uvedenou Uživatelem. Produkty zůstávají majetkem Prodávajícího až do uhrazení celé částky k úhradě Náklady na balení realizované Objednávky jsou pevné a činí 0 PLN.
14) Podle nejlepšího vědomí prodávajícího jsou všechny produkty popsané na webových stránkách nové, mají požadovaná schválení, certifikáty, návody k použití v souladu s právními předpisy platnými v sídle prodávajícího.
15) Barvy a povrchové úpravy Produktů prezentovaných na Webu se mohou lišit od skutečných barev a povrchových úprav Produktů v důsledku použitých tiskových a fotografických technologií, přičemž fotografie mohou nesprávně odrážet barvy a odstíny. Výrobci produktů si vyhrazují právo provádět technické změny prezentovaných produktů bez zvláštního upozornění.

VI. Změny Objednávky

1) V případě zadání Objednávky Produktu, u kterého byla zadána chybná cena z důvodu provozu Webu nebo z důvodu chyby serveru, bude Uživatel o této skutečnosti informován a Objednávka bude stornována.
2) Uživatel může zadanou Objednávku v celém rozsahu změnit nebo odvolat nejpozději do 2 hodin od okamžiku potvrzení Objednávky. Za tímto účelem kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu. V opačném případě mohou být Uživateli, pokud neodstoupí od uzavřené smlouvy podle bodu VII níže, účtovány náklady na dopravu
uvedené v odstavci V části 10 výše, plus náklady na vrácení zásilky Prodávajícímu rovnající se nákladům uvedeným v odstavci V části 10 výše.

VII. Odstoupení od smlouvy

1) Vzhledem k tomu, že kupní smlouva mezi Uživatelem a Prodávajícím je uzavřena pouze na dálku, může Uživatel odstoupit od smlouvy vždy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne obdržení objednávky na adresu uvedenou zákazníkem.
2) Odstoupení musí vždy předcházet telefonický kontakt a písemné prohlášení dle vzoru přiloženého k Produktu doručené Uživateli s uvedením bankovního účtu Uživatele, který provedl platbu za Produkt. Telefonický kontakt a zaslání výpisu musí proběhnout před 14denní lhůtou uvedenou v bodě VII oddílu 1 výše zasláním na adresu kontakt@zarapharm.com.
3) Při odstoupení od smlouvy je Uživatel povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, vrátit jemu dodané Produkty na adresu uvedenou Prodávajícím na adresu: Katowice 40-750 ul. Šedé řady 46A/7. Uživatel zašle vrácení produktu na vlastní náklady. Výrobky nenesou stopy používání a musí být originálně zabalené.
Uživatel odpovídá za škodu na zboží způsobenou jeho úmyslným pochybením. Prodávající je povinen bezodkladně vrátit Uživateli celou částku platby provedené Uživatelem na bankovní účet uvedený Kupujícím do 14 dnů. Uživatel by měl zboží zaslat na vlastní náklady.

  • Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:
  • Smlouvy, ve kterých je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl balíček otevřen po doručení.


4) V situaci, kdy si Uživatel nevyzvedne objednané Produkty, za které zaplatil, může Prodávající Uživatele kontaktovat za účelem opětovného odeslání zásilky. V případě dodržení lhůty uvedené v bodě VII odst. 1 může Uživatel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených v této části. Pokud si Uživatel i přes potvrzení Objednávky na dobírku nevyzvedne objednané Produkty, budou mu účtovány náklady na dopravu a balné.
5) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatku Produktů na skladě, k čemuž dojde v průběhu realizace Objednávky, o čemž bude Uživatel informován a nevzniknou mu žádné náklady.

VIII. Podání stížnosti

1) Veškeré stížnosti zasílejte e-mailem na adresu: kontakt@zarapharm.com nebo na adresu ul. Gray Ranks 46A/7 Katowice 40-750.
2) Reklamace se týkají Produkty, které nejsou v souladu se smlouvou, stejně jako poškozené zásilky.
3) Pomocí Reklamačního řádu má Uživatel garantované právo na uplatnění ceny zakoupeného Produktu. Ostatní poplatky a náklady, včetně nákladů na dopravu a balení, nebudou vráceny. Balení a zasílání reklamovaných Produktů nebo obalů zpět nese Uživatel. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku.
4) Budou brány v úvahu pouze reklamace Produktů používaných v souladu s doporučeními výrobce.
5) V reklamaci Uživatel uvede minimálně: údaje, na které byla Objednávka zadána (jméno a příjmení uživatele, adresa, na kterou byly Produkty doručeny, e-mailová adresa a telefonní číslo), seznam vrácených Produktů, start a datum ukončení užívání Produktů a přesný průběh a účinky užívání, předpokládaný způsob vyřízení reklamace a číslo bankovního účtu, na který má být refundace provedena. Na stížnosti, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebude brán zřetel.
6) Obal Produktů zaslaných zpět Uživatelem by měl být zabezpečen tak, aby se nepoškodil. Uživatel by měl používat pouze balíčky nebo obálky, které zaručují řádnou ochranu obalu. K reklamačnímu řízení mohou být kvalifikovány pouze Produkty nebo obal Produktu nepoškozený při zpětné přepravě.
7) Reklamace je vyřízena do 14 pracovních dnů ode dne přijetí na adresu uvedenou prodávajícím. V případě kladně posouzených reklamací bude Produkt automaticky vrácen nebo vyměněn. Informace o stavu reklamace může Uživatel získat na e-mailové adrese Prodávajícího uvedené na štítku Produktu.
8) V případě uznání reklamace jsou peníze za nákup ve výši ceny jednoho zakoupeného Produktu převedeny Prodávajícím nebo jím pověřeným subjektem pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený Uživatelem v reklamaci. Pokud Prodávající neobdržel platbu za Produkt zakoupený Uživatelem, popř
mimo jiné na dobírku; Vrácení peněz jménem Prodávajícího může být provedeno poštou, kurýrem nebo přepravní společností.
9) Pokud jde o Objednávky placené předem kreditní nebo debetní kartou, pokud Uživatel iniciuje zúčtování ve své bance, reklamační řízení bude pozastaveno a reklamace nebude Prodávajícím posuzována, dokud nebude spor vyřešen. I přes splnění záručních a reklamačních podmínek takový Uživatel neobdrží Vrácení peněz, pokud banka zpětné zúčtování akceptuje.
10) Zničené zásilky. Uživatel je povinen při převzetí balík zkontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. V případě poškození zásilky doručené Uživateli sepíše doručovatel na žádost Uživatele škodní protokol, který bude podepsán Uživatelem a doručovatelem, tvořící podklad pro reklamaci. Uživatel má právo požadovat bezplatnou výměnu Produktů nebo vrácení peněz. Reklamace mechanického poškození způsobeného Uživatelem nebude akceptována.

IX. Dodatečné informace

1) V případě nesprávného použití některého z navrhovaných Produktů nebo při použití v rozporu se způsobem použití uvedeným na obalu Produktu a/nebo přiloženém letáku, nenese Prodávající odpovědnost za následky takového použití.
2) Pro získání dalších informací o Produktech prezentovaných na Webové stránce je vám k dispozici sekce Kontakt. Chcete-li získat rychlejší odpověď, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách nebo e-mailem prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách. Při volání na číslo uvedené na Webu hradí Uživatel poplatek dle ceníku jeho operátora.

X. Informace o produktech doplňků stravy

Jakékoli produkty tvořící doplňky stravy budou plně účinné při použití zdravé stravy - vyvážené a pestré z hlediska nutričních hodnot a aktivního a zdravého životního stylu. Léčba pomocí doplňků stravy se nedoporučuje pro rostoucí dospívající, těhotné ženy, kojící ženy a starší osoby. Doposud nebyl hlášen žádný negativní dopad na zdraví žádného z Produktů, ale v případě pochybností nebo jakýchkoliv neduhů kontaktujte ihned svého lékaře.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Případné spory budou řešeny především jednáním s úmyslem spor vyřešit smírně.
2) Není-li možné dosáhnout smírné dohody, bude příslušný soud pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s používáním Webové stránky, popsaných Produktů, nákupem Produktů od Prodávajícího nebo výkladem těchto Pravidel příslušným soudem. sídlo obžalovaného.
3) Správce stránek si vyhrazuje právo provádět změny obsahu těchto Pravidel zveřejněním nových pravidel na Webových stránkách. Změny budou viditelné pro lidi zadávající objednávky online a budou platit pro objednávky, ke kterým došlo po jejich zavedení.
4) Jakékoli pochybnosti vyplývající z výkladu Nařízení by měly být vykládány způsobem, který zajistí soulad Nařízení s kogentními ustanoveními zákona.

Product added to wishlist
Product added to compare.